Informacija

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

 

Advokatų profesinė bendrija „Kaminskienė ir partneriai PROTEGO“

Arnas Petraitis

El. p. duomenu.apsauga@protego.lt

Tel. Nr. +370 694 90 339

 

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Šalto vandens pardavimo kainos kompensavimo tvarka
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Keičiasi šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo tvarka

Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. keičiasi šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo tvarka.
Vadovaujantis 2015 m. spalio 30 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-249 „Dėl 2007 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimo NR. TS-294 „Dėl karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo daugiabučių namų gyventojams pakeitimo", 2015 m. spalio 30 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu NR. TS-250 „Dėl šalto vandens pardavimo kainos gyventojams kompensavimo", teisę į šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensaciją turi:
vienas gyvenantis pensinio amžiaus sulaukęs asmuo ar vienos gyvenančios pensinio amžiaus sulaukusios šeimoms;
asmenys, kuriems nustatytas neįgalumas arba netektas darbingumo lygis,
vieni gyvenantys asmenys ar šeimos, kuriems skirta piniginė socialinė parama;
šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų;
vieni gyvenantys asmenys ar šeimoms, kuriems rekomenduoja kompensuoti seniūnijų Socialinės paramos teikimo komisijos.

Vadovaujantis Šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo Kėdainių rajono gyventojams tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. gruodžio 9 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1352 „Dėl Šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo Kėdainių rajono gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo", gyventojai, kurie turi teisę į karšto ir (ar) šalto vandens paradavimo kainos kompensaciją, prašymą ir reikiamus dokumentus, įrodančius teisę, pateikia seniūnijos, kurioje deklaruoja gyvenamąją vietą, atsakingiems specialistams. Karšto ir šalto vandens pardavimo kaina kompensuojama tik vienam pareiškėjo būstui (abonentui) nuo prašymo pateikimo dienos. Karšto ir šalto vandens pardavimo kainos kompensacija taikoma vienam įvadiniam būsto skaitikliui. Tais atvejais, kai inžinerinė daugiabučio namo sistema įrengta taip, kai reikalingas daugiau nei vienas apskaitos skaitiklis, kompensacija taikoma visiems apskaitos prietaisams. Primename, kad pasikeitus aplinkybėms asmenys privalo informuoti seniūnijos atsakingus specialistus. Teisė į šalto ir (ar) karšto vandens pradavimo kompensaciją netenkama nuo kito mėnesio 1 d. po aplinkybių pasikeitimo.
Socialinės paramos skyriaus informacija

Vandens kokybė
Didžiausių vandenviečių vykdomos programinės priežiūros geriamojo vandens tyrimų duomenys:
Kėdainių 1-oji vandenvietė Nr.1,
Josvainių vandenvietė Nr.2,
Labūnavos vandenvietė Nr.3,
Lančiūnavos vandenvietė Nr.4,
Dotnuvos vandenvietė Nr.5.

UAB "Kėdainių vandenys" tiekia šaltą geriamą vandenį 60-čiai Kėdainių rajono kaimų ir gyvenviečių.
Iš jų 44 kaimuose ir gyvenvietėse vykdo geriamo vandens programinę priežiūrą.

Bendrovė eksploatuoja 51 vandenvietę.

Šiose vandenvietėse atlikus arseno tyrimus, visi tyrimai atitiko Lietuvos higienos normą HN 24:2017.

Vartotojai ir abonentai, norintys gauti informaciją apie vandens kokybę, prašome kreiptis į bendrovę raštu arba prašymą siųsti faksu: 8 347 53402.

Institucijų taikomi alternatyvūs ginčų nagrinėjimo būdai
INSTITUCIJŲ TAIKOMI ALTERNATYVŪS GINČŲ NAGRINĖJIMO BŪDAI

1. Ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, išankstinio privalomo ginčų sprendimo ne teisme tvarka tarp geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, abonentų ir vartotojų dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, nuotekų transportavimo paslaugų kainų, laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8-5) 213 5166, el. p. rastine@regula.lt, www.regula.lt.

2. Abonentų ir vartotojų skundus nagrinėja šios institucijos:

1) Abonentų ir vartotojų skundus dėl abonentams ir vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų nagrinėja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, Tel. (8 5) 240 4361, el. p. info@vmvt.lt, www.vmvt.lt;

2) Vartotojų skundus dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, geriamojo vandens apskaitos, vandentiekio avarijų, geriamojo vandens tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir sąskaitų pateikimo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8-5) 262 6751, el. p. tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt.

3) Abonentų ir vartotojų skundus dėl geriamojo vandens išgavimo, tiekimo, paviršinių nuotekų tvarkymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo organizavimo ir koordinavimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, būtinų viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, perdavimo ar naudojimo šiame įstatyme nurodytais būdais organizavimo nagrinėja savivaldybių institucijos, Kėdainių rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550, el. p. administracija@kedainiai.lt, www.kedainiai.lt.

ADMINISTRACIJA

Korupcijos prevencija
Susidūrus su korupcinio pobūdžio veika prašome kreiptis į
darbuotojus atsakingus už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą bendrovėje:

Direktoriaus pavaduotojas gamybai Robertas Lukoševičius,
dispečerė-sekretorė Vida Šileikienė,
juristė Dovilė Jasiūnė.
Tel. +370 347 51341,
el.p. jurist@kedainiuvandenys.lt, admin@kedainiuvandenys.lt,
arba adresu Dotnuvos g. 5, Kėdainiai.

Korupcijos planas

Korupcijos programa

Sąskaitų privatiems abonentams pateikimas e-paštu
Sąskaitų privatiems abonentams pateikimas e-paštu

UAB „Kėdainių vandenys" suteikia galimybę sąskaitas pranešimus gauti el. paštu. Norintys pasinaudoti šia paslauga, prašome iš el. pašto, į kurį norite gauti sąskaitą, parašyti prašymą adresu abonentai@kedainiuvandenys.lt, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys:

Abonento kodas;
Vardas Pavardė;
Tikslus mokėtojo adresas;
El. pašto adresas, kuriuo norite gauti sąskaitą.

Taip pat būtinas sutikimą patvirtinantis sakinys:

Aš, Pirkėjas (klientas), patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi ir pageidauju, kad sąskaitos už UAB "Kėdainių vandenys" suteiktas paslaugas būtų pateiktos tik elektroniniu būdu į nurodytą el. pašto adresą. Sutinku, kad užsisakius sąskaitų teikimo elektroniniu paštu paslaugą, sąskaitos nebus pateikiamos paštu, spausdintos ant popieriaus.

Detalesnė informacija tel. 55868, 56239, 60858

Nuotekų transportavimas
Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys:

UAB „Kėdainių butai", tel. 8 347 61679
Žydrūnas Dzikas, tel. 8 616 81901

Ramūnas Kalina, tel. 8 685 77992