Naujienos

Langakių ir Jakšių k., Kėdainių raj. gyventojams

2021 11 23

Langakių ir Jakšių k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2021 m. lapkričio 23 d. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad atlikus tyrimus pagal numatytą geriamojo vandens programinės priežiūros 2021 metų planą, nustatyta, kad Langakių ir Jakšių kaimo gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje koliforminių bakterijų kiekis viršija leistinas Higienos normoje nustatyto geriamojo vandens rodiklio parametro vertes. Nustatytas koliforminės bakterijos kiekis Langakių kaime pas gyventoją - 4,0 KSV/100 ml., o Jakšių kaime pas gyventoją - 3,0 KSV/100 ml., kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 koliforminių bakterijų neturi būti aptikta.

Vandenyje esančių koliforminių bakterijų skaičius yra priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais. 

Administracija