Naujienos

Lipliūnų ir Meironiškio k., Kėdainių raj. gyventojams

2021 11 25

Lipliūnų ir Meironiškio k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2021 m. lapkričio 25 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad atlikus tyrimus pagal numatytą geriamojo vandens programinės priežiūros 2021 metų planą, nustatyta, kad Lipliūnų ir Meironiškio kaimo gyventojams tiekiamas geriamas vanduo viršija leistinas Higienos normoje nustatyto geriamojo vandens rodiklio parametro vertes. Lipliūnų k. pas gyventoja nustatytas koliforminės bakterijos kiekis < 3,0 KSV/100 ml., kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 koliforminių bakterijų neturi būti aptikta, o Meironiškių kaimo mokykloje nustatytas vandens drumstumas 11 NTU, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 yra 4 NTU.

Vandenyje esančių koliforminių bakterijų skaičius ir drumstumas yra priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

 

Administracija