Naujienos

Paaluonio, Paežerių k., Kėdainių raj. gyventojams

2021 12 02

Paaluonio, Paežerių k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2021 m. gruodžio mėn. 02 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Paaluonio ir Paežerių k., Kėdainių r. ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatyto programinės priežiūros geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. Paaluonio k. parduotuvėje nustatytas  drumstumo kiekis yra 5,1 NTU, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus  leidžiamas drumstumas 4 NTU, o taip pat Paežerių k. pas gyventoją nustatytas amonio kiekis 1,4 mg/l, vandenvietėje – 2,35 mg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 leidžiamas amonio kiekis 0,5 mg/l.

Vandenyje esantis amonio kiekis ir drumstumas yra priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

Administracija