Naujienos

Kunionių k. , Kėdainių raj. gyventojams

2021 12 14

Kunionių k. , Kėdainių raj.

Gyventojams

2021 m. gruodžio 14 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Kunionių k. parduotuvėje, Kėdainių r. ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatyto indikatorinio geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas koliforminės bakterijos kiekis yra 8,0 KSV/100 ml, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus neturi būti aptikta.

Vandenyje esančių koliforminių bakterijų skaičius yra priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

Administracija