Naujienos

Gineitų k., Kėdainių raj. gyventojams

2022 03 09

Gineitų k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. kovo 9 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ 2022-03-03 d. atliko geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Gineitų kaime vandens kolonėlėje iš čiaupo paimtame mėginyje kultivuojamų mikroorganizmų  skaičius yra 300 KSV/ml, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus gali būti iki 100 KSV/ml.

Vandenyje esančių kultivuojamų mikroorganizmų skaičius yra priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

Administracija