Naujienos

Paberžės k., Kėdainių raj. gyventojams

2022 06 14

Paberžės  k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. birželio 14 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“  atliko geriamojo vandens tyrimus Kėdainių r. Paberžės k. 1863 m. sukilimo muziejuje, Paberžės g.6 ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų mikrobinių geriamojo vandens rodiklių parametro verčių, t.y. Paberžės muziejuje nustatytas žarnyno lazdelių kiekis ˃80 KSV/100 ml, o koliforminių bakterijų skaičius ˃80 KSV/100 ml, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017  reikalavimus turi būti 0.

UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant paims pakartotiną mėginį ir nuveš ištirti į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją.

        UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti.

   Bendrovė nurodo, kad geriamasis vanduo  nebūtų naudojamas vartojimui, o tik buitinėms reikmėms. 

   Papildomai informuojame, kad Bendrovė, esant poreikiui, nemokamai Paberžės muziejų aprūpins geriamuoju vandeniu iš alternatyvaus šaltinio (vandens talpų).  

Apie konkrečius veiksmus ir gautus rezultatus papildomai informuosime artimiausiu metu.

Administracija