Naujienos

KAMPŲ k., Kėdainių raj. gyventojams

2022 07 12

KAMPŲ k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. liepos 12 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Kampų kaime pas vartotoją pastato vidaus vandentiekyje iš čiaupo paimtame mėginyje koliforminių bakterijų skaičius yra ˂3 KSV/100 ml, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus turi būti 0.

Vandenyje esančių koliforminių bakterijų skaičius yra priskiriamas prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jis yra kontroliuojamas, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Artimiausiu metu bus paimti pakartotiniai mėginiai. Apie vykdomų tyrimų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

Administracija