Naujienos

Vikaičių k., Kėdainių raj. gyventojams

2022 07 29

Vikaičių k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. liepos 29 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad 2022 m. liepos 26 d. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atliko pakartotinus geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Vikaičių k. vandenvietėje ir pas vartotoją pastato vidaus vandentiekyje iš čiaupo paimtame mėginyje koliforminių bakterijų neaptikta ir geriamas vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus.   

 

Administracija