Kainos

DELSPINIGIŲ UŽ NESUMOKĖTUS PASLAUGŲ MOKESČIUS SKAIČIAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

UAB „Kėdainių vandenys“ direktoriaus

2023 m. vasario 1 d. įsakymu Nr.V-10

 

DELSPINIGIŲ UŽ NESUMOKĖTUS PASLAUGŲ MOKESČIUS SKAIČIAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius fiziniams asmenims apskaičiavimo, mokėjimo ir išieškojimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims įstatymu Nr. I-775;

2.2. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už  patiektą geriamą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.5. kitais teisės aktais, nustatančiais delspinigių skaičiavimą. 

II SKYRIUS

DELSPINIGIŲ ADMINISTRAVIMAS 

5. Delspinigių administratorius (toliau – administratorius) – UAB „Kėdainių vandenys“. Administravimo veiksmus atlieka UAB „Kėdainių vandenys“  finansinę apskaitą tvarkantys darbuotojai.

6. Delspinigių apskaičiavimui reikalingi duomenys kaupiami, delspinigiai apskaičiuojami, registruojami bei įmokų apskaita vykdoma naudojant finansų apskaitos sistemą Profit-W.

7. Administratorius atlieka šias pagrindines funkcijas:

7.1. teikia fiziniams asmenims informaciją apie apskaičiuotus delspinigius ir jų likutį sąskaitoje pranešime;

7.2. elektroniniu paštu gavus fizinio asmens prašymą (prieš tai asmenį identifikavus), pateikia detalius delspinigių paskaičiavimus. 

III SKYRIUS

DELSPINIGIŲ APSKAIČIAVIMAS 

8. Sutartyse numatomas atsiskaitymo už paslaugas terminas (toliau Terminas) – iki poataskaitinio mėnesio paskutinės dienos (nuo sąskaitos išrašymo datos per kalendorinį mėnesį).

9. Delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimas fiziniams asmenims pradedamas  nuo 2023 m. sausio mėnesį išrašytų ir per nustatytą Terminą neapmokėtų sąskaitų sumos neįvertinant iki 2023 m. sausio 1 dienos susidariusios skolos likučio.

10.  Fiziniams asmenims per teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą neatsiskaičius su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju už suteiktas paslaugas, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos skaičiuojami  Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ nustatyto dydžio delspinigiai.

11. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigiasi sąskaitos už paslaugą mokėjimo Terminas.

12. Fiziniams asmenims, dengiant susidariusią skolą už geriamąjį vandenį, nuotekų tvarkymą ar paviršinių nuotekų tvarkymą ar kitas suteiktas paslaugas, pirmoje eilėje įskaitomi delspinigiai. Vartotojo įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nurodytu eiliškumu.  

VI SKYRIUS

DELSPINIGIŲ IŠIEŠKOJIMAS 

13. Fiziniams asmenims, nesumokėjusiems skolos ir priskaičiuotų delspinigių už suteiktas paslaugas, UAB „Kėdainių vandenys“ finansinę apskaitą tvarkantys darbuotojai parengia ir paštu,  elektroniniu paštu ar SMS žinutėmis siunčia priminimus dėl prievolės nevykdymo.

14. Priminimas sumokėti skolą ir susidariusius delspinigius gali būti įteikiamas asmeniškai mokėtojui pasirašant.

15. Priminime, siunčiamame paštu ar elektroniniu paštu, turi būti nurodyta:

15.1. įmonės pavadinimas;

15.2. priminimo parengimo data ir numeris;

15.3. skolininko pavardė, vardas, mokėtojo kodas, adresas;

15.4. mokėtina delspinigių suma ir iki priminimo parengimo datos apskaičiuoti delspinigiai;

15.5. informacija, kadnesumokėjus skolos, ji bus išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

   16. Jeigu fizinis asmuo nesumoka iki nurodyto Termino susidariusių delspinigių ir įsiskolinimo už suteiktas paslaugas, UAB „Kėdainių vandenys“ turi teisę kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo. UAB „Kėdainių vandenys“ finansinę apskaitą tvarkantys darbuotojai  pateikia skolininkų sąrašus dėl išieškojimo vykdymo ikiteismine tvarka UAB „Kėdainių vandenys“ teisininkui. Teismine tvarka skolininkų skolos išieškomos kreipiantis į teismą, o įsiteisėjus teismo sprendimui, jei skolininkas ir toliau nevykdo įsipareigojimų – skolų išieškojimas perduodamas antstoliams. 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Šis Tvarkos aprašas skelbiamas UAB „Kėdainių vandenys“ interneto svetainėje www.kedainiuvandenys.lt.

18. UAB „Kėdainių vandenys“ delspinigių administravimo veiksmai, neaprašyti šiame Tvarkos apraše, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais tą sritį reglamentuojančiais teisės aktais.

19. Fiziniai asmenys turi teisę spręsti ginčus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Kainos nuo 2023-06-01

2023 04 28

UAB „Kėdainių vandenys“ informuoja:

Nuo 2023 m. birželio 1d. UAB „Kėdainių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos mažėja 0,30 Eur/m3 (9,5 proc.), dėl šiuo metu mažėjančių elektros energijos kainų.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023 m. balandžio 25 d nutarimu Nr. O3E-469 „Dėl UAB „Kėdainių vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ nustatė UAB „Kėdainių vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pasaugų bazines kainas be pridėtinės vertės mokesčio. Kainos įsigalios nuo 2023 m. birželio 1d.

KAINOS VARTOTOJAMS

1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,85

3,45

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,13

1,37

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,72

2,08

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,68

0,82

nuotekų valymo, Eur/m3

0,61

0,74

dumblo tvarkymo, Eur/m 

0,43

0,52

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina Eur butui per mėnesį (kaina galioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d.)

1,39

1,68

2. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos  ar namų reikmėms, įvaduose.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,79

3,37

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,10

1,33

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,69

2,04

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,68

0,82

nuotekų valymo, Eur/m3

0,59

0,71

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,42

0,51

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinės kaina Eur apskaitos prietaisui per mėnesį (kaina galioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d.)

1,04

1,26

3.Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių  gyvenamųjų namų įvade.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,78

3,36

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,10

1,33

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,68

2,03

nuotekų surinkimo, Eur/m3  

0,67

0,81

nuotekų valymo, Eur/m3

0,59

0,71

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,42

0,51

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinės kaina Eur namui per mėnesį (kaina galioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d.) 

7,13

8,63

 

 

KAINOS ABONENTAMS

 

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,90

3,51

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,22

1,48

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,68

2,03

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,67

0,81

nuotekų valymo, Eur/m3

0,59

0,71

dumblo tvarkymo, Eur/m3   

0,42

0,51

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo , Eur/m3

2,78

3,36

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 

1,10

1,33

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,68

2,03

nuotekų surinkimo, Eur/m

0,67

0,81

nuotekų valymo, Eur/m3

0,59

0,71

dumblo tvarkymo, Eur/m 

0,42

0,51

3. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina abonentams Eur apskaitos prietaisui per mėnesį (kaina galioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d.) 

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Vidutinė geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina abonentams apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant pagal eksploatuojamų apskaitos prietaisų diametrus:

2,49

3,01

Diam. 15

1,03

1,25

Diam. 20

1,12

1,36

Diam. 25

4,88

5,90

Diam. 32

5,01

6,06

Diam. 42

10,67

12,91

Diam. 50

35,84

43,37

Diam. 65

46,42

56,17

Diam. 100

50,29

60,85

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą(kaina galioja nuo 2022 m. lapkričio 1d.)

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,07

0,085

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos (SM) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,046

0,056

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10mg/l virš bazinės taršos (N) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,004

0,005

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina  Eur/m3

0,23

0,28

6. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina (.(kaina galioja nuo 2022 m. lapkričio 1d.)

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina (be nuotekų tvarkymo kainos)*

69,40

83,97

*Papildomai mokama nuotekų tvarkymo kaina, kuri priklauso nuo išvežtų nuotekų kiekio (m3), kaina taikoma pagal galiojančius patvirtintus (VERT arba savivaldybių) tarifus: 1,19 Eur/m3 be PVM ; 1,44 Eur/m3 su PVM.

Kainos nuo 2023-01-01

2022 12 01

UAB „Kėdainių vandenys“ informuoja:

Nuo 2023 m. sausio 1 d. UAB „Kėdainių vandenys“ savo klientams taikys naujus paslaugų įkainius, kurie dėl išaugusių elektros ir dujų kainų padidės 0,51 Eur (be PVM). Naujus paslaugų tarifus šiandien patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. gruodžio 1 d nutarimu Nr. O3E-1651 „Dėl UAB „Kėdainių vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatė UAB „Kėdainių vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pasaugų bazines kainas be pridėtinės vertės mokesčio. Kainos įsigalios nuo 2023 m. sausio 1d

KAINOS VARTOTOJAMS

1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

3,15

3,81

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,23

1,49

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,92

2,32

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,70

0,85

nuotekų valymo, Eur/m3

0,79

0,95

dumblo tvarkymo, Eur/m 

0,43

0,52

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina Eur butui per mėnesį (kaina galioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d.)

1,39

1,68

2. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos  ar namų reikmėms, įvaduose.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

3,09

3,74

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,2

1,45

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,89

2,29

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,70

0,85

nuotekų valymo, Eur/m3

0,77

0,93

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,42

0,51

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinės kaina Eur apskaitos prietaisui per mėnesį (kaina galioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d.)

1,04

1,26

3.Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių  gyvenamųjų namų įvade.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

3,08

3,72

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,20

1,45

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,88

2,27

nuotekų surinkimo, Eur/m3  

0,69

0,83

nuotekų valymo, Eur/m3

0,77

0,93

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,42

0,51

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinės kaina Eur namui per mėnesį (kaina galioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d.) 

7,13

8,63

 

 

KAINOS ABONENTAMS

 

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

3,20

3,87

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,32

1,6

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,88

2,27

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,69

0,83

nuotekų valymo, Eur/m3

0,77

0,93

dumblo tvarkymo, Eur/m3   

0,42

0,51

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo , Eur/m3

3,08

3,72

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 

1,20

1,45

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,88

2,27

nuotekų surinkimo, Eur/m

0,69

0,83

nuotekų valymo, Eur/m3

0,77

0,93

dumblo tvarkymo, Eur/m 

0,42

0,51

3. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina abonentams Eur apskaitos prietaisui per mėnesį (kaina galioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d.) 

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Vidutinė geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina abonentams apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant pagal eksploatuojamų apskaitos prietaisų diametrus:

2,49

3,01

Diam. 15

1,03

1,25

Diam. 20

1,12

1,36

Diam. 25

4,88

5,90

Diam. 32

5,01

6,06

Diam. 42

10,67

12,91

Diam. 50

35,84

43,37

Diam. 65

46,42

56,17

Diam. 100

50,29

60,85

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą(kaina galioja nuo 2022 m. lapkričio 1d.)

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,07

0,085

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos (SM) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,046

0,056

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10mg/l virš bazinės taršos (N) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,004

0,005

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina  Eur/m3

0,23

0,28

6. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina (.(kaina galioja nuo 2022 m. lapkričio 1d.)

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina (be nuotekų tvarkymo kainos)*

69,40

83,97

*Papildomai mokama nuotekų tvarkymo kaina, kuri priklauso nuo išvežtų nuotekų kiekio (m3), kaina taikoma pagal galiojančius patvirtintus (VERT arba savivaldybių) tarifus: 1,19 Eur/m3 be PVM ; 1,44 Eur/m3 su PVM
Kainos nuo 2022-11-01

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-259 „Dėl UAB „Kėdainių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo ir kitų paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčio, nuotekų transportavimo asenizacinėmis transporto priemonėmis iki 5m3 paslaugų kainas be pridėtinės vertės mokesčio, kurios įsigalioja nuo 2022 m. lapkričio 1d.

KAINOS VARTOTOJAMS

1. Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugas bute.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,64

3.20

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,09

1,32

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,55

1,88

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,67

0,81

nuotekų valymo, Eur/m3

0,56

0,68

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,32

0,39

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina Eur butui per mėnesį

1,39

1,68

2. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos  ar namų reikmėms, įvaduose.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,58

3,12

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,06

1,28

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,52

1,84

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,67

0,81

nuotekų valymo, Eur/m3

0,54

0,65

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,31

0,38

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinės kaina Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

1,04

1,26

3.Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių  gyvenamųjų namų įvade.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,57

3,11

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,06

1,28

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,51

1,83

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,66

0,80

nuotekų valymo, Eur/m3

0,54

0,65

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,31

0,38

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinės kaina Eur namui per mėnesį

7,13

8,63

 

 

 

KAINOS ABONENTAMS

 

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,69

3,26

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,18

1,43

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,51

1,83

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,66

0,80

nuotekų valymo, Eur/m3

0,54

0,65

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,31

0,38

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo , Eur/m3

2,57

3,11

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 

1,06

1,28

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m iš šio skaičiaus:

1,51

1,83

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,66

0,80

nuotekų valymo, Eur/m3

0,54

0,65

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,31

0,38

3. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina abonentams Eur apskaitos prietaisui per mėnesį.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Vidutinė geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinė kaina abonentams apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant pagal eksploatuojamų apskaitos prietaisų diametrus:

2,49

3,01

Diam. 15

1,03

1,25

Diam. 20

1,12

1,36

Diam. 25

4,88

5,90

Diam. 32

5,01

6,06

Diam. 42

10,67

12,91

Diam. 50

35,84

43,37

Diam. 65

46,42

56,17

Diam. 100

50,29

60,85

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,07

0,085

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos (SM) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,046

0,056

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10mg/l virš bazinės taršos (N) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,004

0,005

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina  Eur/m3

0,23

0,28

6. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina Eur/m3

69,40

83,97

*Papildomai mokama nuotekų tvarkymo kaina, kuri priklauso nuo išvežtų nuotekų kiekio (m3), kaina taikoma pagal galiojančius patvirtintus (VERT arba savivaldybių) tarifus: 0,85 Eur/m3 be PVM ; 1,03 Eur/m3 su PVM.

Kainos nuo 2020-02-01

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.TS-232 nustatė  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų perskaičiuotas bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2020 m. vasario 1d.

 

KAINOS VARTOTOJAMS

1. Daugiabučių namų  vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugas bute.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,31

2,8

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,98

1,19

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m   

1,33

1,61

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas  atsiskaitomasis apskaitos prietaisas Eur butui per mėnesį

1,41

1,71

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina   kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti Eur butui per mėnesį

0,90

1,09

 

2. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos  ar namų reikmėms, įvaduose.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,08

2,52

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,88

1,06

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m   

1,2

1,45

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas,  Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

1,16

1,40

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  bazinė kaina,  kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti, Eur namui per mėnesį

0,74

0,90

 

3.Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių  gyvenamųjų namų įvade.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,08

2,52

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,88

1,06

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m  

1,2

1,45

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina Eur namui per mėnesį

6,52

7,89

 

KAINOS ABONENTAMS

 

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,18

2,64

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,98

1,19

Nuotekų tvarkymo, Eur/m   iš jų:

1,2

1,45

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,55

0,67

nuotekų valymo, Eur/m3

0,42

0,51

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,23

0,28

 

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo , Eur/m3

2,08

2,52

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 

0,88

1,06

Nuotekų tvarkymo Eur/m3,   iš jų:

1,2

1,45

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,55

0,67

nuotekų valymo, Eur/m3

0,42

0,51

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,23

0,28

 

3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina  abonentams, perkantiems  geriamojo vandens  ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos  prietaisų diametrus

2,59

3,13

Diam. 15

1,12

1,36

Diam. 20

1,66

2,01

Diam. 25

4,08

4,94

Diam. 32

5,59

6,76

Diam. 42

8,34

10,09

Diam. 50

18,33

22,18

Diam. 65

21,99

26,61

Diam. 80

25,53

30,89

Diam. 100

31,60

38,23

 

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,057

0,069

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos (SM) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,035

0,042

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10mg/l virš bazinės taršos (N) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,003

0,004

 

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina  Eur/m3

0,13

0,16

 

6  Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina Eur/m3

6,04

7,31

Kainos nuo 2019-02-01

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 21 d. nustatė  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų perskaičiuotas bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2019 m. vasario 1d.

 

KAINOS VARTOTOJAMS

1. Daugiabučių namų  vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugas bute.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,20

2,66

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,00

1,21

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m   

1,20

1,45

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas  atsiskaitomasis apskaitos prietaisas Eur butui per mėnesį

1,41

1,71

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina   kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti Eur butui per mėnesį

0,90

1,09

2. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos  ar namų reikmėms, įvaduose.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

1,97

2,38

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,90

1,09

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m   

1,07

1,29

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas,  Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

1,16

1,40

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  bazinė kaina,  kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti, Eur namui per mėnesį

0,74

0,90

3.Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių  gyvenamųjų namų įvade.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

1,97

2,38

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,90

1,09

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m  

1,07

1,29

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina Eur namui per mėnesį

6,52

7,89

 

KAINOS ABONENTAMS

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,07

2,50

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

1,00

1,21

Nuotekų tvarkymo, Eur/m   iš jų:

1,07

1,29

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,49

0,59

nuotekų valymo, Eur/m3

0,37

0,45

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,21

0,25

     

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo , Eur/m3

1,97

2,38

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 

0,90

1,09

Nuotekų tvarkymo Eur/m3,   iš jų:

1,07

1,29

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,49

0,59

nuotekų valymo, Eur/m3

0,37

0,45

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,21

0,25

3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina  abonentams, perkantiems  geriamojo vandens  ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos  prietaisų diametrus

2,59

3,13

Diam. 15

1,12

1,36

Diam. 20

1,66

2,01

Diam. 25

4,08

4,94

Diam. 32

5,59

6,76

Diam. 42

8,34

10,09

Diam. 50

18,33

22,18

Diam. 65

21,99

26,61

Diam. 80

25,53

30,89

Diam. 100

31,60

38,24

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,057

0,069

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos (SM) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,035

0,042

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10mg/l virš bazinės taršos (N) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,003

0,004

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina  Eur/m3

0,08

0,10

     

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina.

 

Bazinė kaina

Be PVM

Su PVM

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina Eur/m3

6,29

7,61

Kainos nuo 2017-11-01

 

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-170 nustatė  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

KAINOS VARTOTOJAMS

 

 

 

1. Daugiabučių namų  vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugas bute.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,26

2,73

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,99

1,20

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m   

1,27

1,54

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas  atsiskaitomasis apskaitos prietaisas Eur butui per mėnesį

1,33

1,61

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina   kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti Eur butui per mėnesį

0,85

1,03

 

 

2. Individualių namų vartotojams, perkantiems geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms, šeimos  ar namų reikmėms, įvaduose.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,03

2,46

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,89

1,08

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m   

1,14

1,38

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis prietaisas,  Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

1,09

1,32

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos  bazinė kaina,  kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti, Eur namui per mėnesį

0,7

0,85

 

 

3.Daugiabučių namų vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių  gyvenamųjų namų įvade.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,03

2,46

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,89

1,08

Nuotekų tvarkymo ,Eur/m  

1,14

1,38

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina Eur namui per mėnesį

6,13

7,42

 

KAINOS ABONENTAMS

 

 

 

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Eur/m3

2,13

2,58

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m

0,99

1,20

Nuotekų tvarkymo, Eur/m   iš jų:

1,14

1,38

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,53

0,64

nuotekų valymo, Eur/m3

0,39

0,47

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,22

0,27

 

 

 

 

 

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo , Eur/m3

2,03

2,46

Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 

0,89

1,08

Nuotekų tvarkymo Eur/m3,   iš jų:

1,14

1,38

nuotekų surinkimo, Eur/m3 

0,53

0,64

nuotekų valymo, Eur/m3

0,39

0,47

dumblo tvarkymo, Eur/m3  

0,22

0,27

 

 

3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina  abonentams, perkantiems  geriamojo vandens  ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos  prietaisų diametrus

2,44

2,95

Diam. 15

1,05

1,27

Diam. 20

1,56

1,89

Diam. 25

3,85

4,66

Diam. 32

5,27

6,38

Diam. 42

7,85

9,50

Diam. 50

17,26

20,88

Diam. 65

20,72

25,07

Diam. 80

24,05

29,10

Diam. 100

29,77

36,02

 

 

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,057

0,069

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos (SM) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,035

0,042

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10mg/l virš bazinės taršos (N) koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,003

0,004

 

 

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina  Eur/m3

0,11

0,13

 

 

 

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina.

 

 

 

Bazinė kaina

 

 

Be PVM

Su PVM

 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto  priemonėmis paslaugos kaina Eur/m3

6,66

8,06

Pastabos: 

Pardavimo kaina   individualių namų vartotojams,  nustatyta apskaitos prietaisui. Jeigu vartotojas turi kelis  įvadinius skaitiklius, jis privalo mokėti tiek pardavimo kainų kiek turi skaitiklių. 

Vartotojams (abonentams), kuriems mobiliosiomis transporto priemonėmis bus išvežamos nuotekos, priklausomai nuo nuotekų išleidimo vietos (valyklose ar kanalizacijos tinklo ruože) prie išvežimo kainos bus pridedamos nuotekų tvarkymo ar  nuotekų valymo kainos.“